Všeobecné zmluvné podmienky

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi HA Slávia Prešov o.z. a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „rodič“ ) pri organizácii letných denných kempov HA Slávie Prešov no ( ďalej len „kemp“ ) , ktorého sa dieťa rodiča ( ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky sú  pre zúčastnené strany záväzné.

Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah vzniká medzi HA Slávia Prešov o.z., IČO: 50601024, so sídlom: Pavla Horova 33, 080 05 Prešov a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vyplnením prihlasovacieho formulára na www.pskarena.sk, jeho potvrdením  a preukázaním dokladu o zaplatení 30% zálohy ceny objednávateľom. Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 10 kalendárnych dní od vyplnenia prihlasovacieho formulára na www.pskarena.sk, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

Cena a platobné podmienky

 

Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného kempu môžu uhradiť sumu za kemp nasledovne:

bankovým prevodom –  do poznámky uvádzajte meno dieťaťa.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK84 7500 0000 0040 2406 8948

Suma musí byť uhradená v plnej výške najneskôr do 25.06.2018.

Zmluvu nahrádza objednávka s presnou špecifikáciou turnusu /termín/, identifikáciou objednávateľa a ďalších záujemcov zaslaná elektronickou poštou registracia@slaviapresov.sk

Nástup detí na kempu

Pri nástupe do kempu si deti prinesú: Prihlášku, ktorej súčasťou je aj „Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa“ je potrebné priniesť v deň nástupu dieťaťa do kempu, podpísanú rodičom. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu. Ďalej je potrebné priniesť kópiu dokladu o úhrade sumy za kemp, kópiu preukazu poistenca. Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, má na niečo alergiu, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na kemp a lieky odovzdať vedúcemu kempu.

Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu dieťaťa nám oznámte elektronicky (e-mailom),  prípadne telefonicky na +421 948 172 121.

Povinnosti a práva objednávateľa

Príchod dieťaťa do kempu (každý deň) je vždy od 07:00 do 8:00 hod (ak nie je dohodnuté inak). Prezentácia detí začína o 08:00 hod za prítomnosti vedúceho tábora, zdravotníka a výchovných vedúcich. Vyzdvihnutie detí z kempu je vždy od 16:00 do 16:30 hod.  (ak nie je dohodnuté inak)

Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov  v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov kempu,  sme oprávnení  vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.

Cenné veci –  ako značkové oblečenie, šperky (napr. zlaté retiazky, náramky, atď), mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry a iné, neodporúčame dávať deťom do kempu. Za ich stratu HA Slávia Prešov o.z. nezodpovedá. Cennejšie veci je nutné uschovať u vedúceho kempu.

Keďže v detských kempoch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia poriadku,  musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

 

Povinnosti a práva HA Slávia Prešov o.z.

Pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa a zákonný zástupca dieťaťa doručí potvrdenie od lekára o nemožnosti nastúpiť, či pokračovať v kempe – emailom alebo poštou na HA Slávia Prešov o.z., Pavla Horova 33, 080 05 Prešov. Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.

HA Slávia Prešov o.z.. je povinná dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach o účasti na kempe a v informáciách o detskom kempe.

HA Slávia Prešov o.z. nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného kempu za iný z ponuky HA Slávia Prešov o.z.  Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, HA Slávia Prešov o.z. mu vráti celú uhradenú sumu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom.

Odstúpenie od zmluvy

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do HA Slávia Prešov o.z. ,

V prípade nezaplatenia ceny za kemp v stanovených lehotách,  je HA Slávia Prešov o.z. oprávnená písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce. Rodič je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré HA Slávia Prešov o.z.. nesplnením povinnosti rodičom vznikli.

V prípade, ak dieťa nenastúpi  do kempu, alebo nezačne čerpať služby kempu z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti,  nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.

V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu,  oproti termínu uvedenom v prihláške, na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, postupuje sa ako pri storne pôvodnej prihlášky a zavedení novej, pričom platia Storno podmienky.

HA Slávia Preš.v o.z. môže z dôvodu naplnenia kapacít kempu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet HA Slávia Prešov n.o.. V takomto prípade HA Slávia Prešov o.z.. obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za kemp.

HA Slávia Prešov o.z. si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet detí (minimálny počet je individuálny pre každý druh kempu), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do kempu. HA Slávia Prešov o.z. umožní  dieťaťu  účasť v inom turnuse kempu, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak HA Slávia Prešov o.z. bezodkladne  vráti rodičovi už zaplatenú cenu za kemp.

HA Slávia Prešov o.z. si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom kempe, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kempu a tiež zamestnancov a pedagógov HA Slávia Prešov o.z. , prípadne inej inštitúcie, kde sa kemp realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kempu.

Rodič má právo písomne oznámiť Spoločnosti, že namiesto  jeho dieťaťa sa kempu zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi podá údaje  tohto náhradného dieťaťa.  Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas rodiča náhradného dieťaťa, s uzatvorenou zmluvou a prehlásením, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a prihláške, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí pred zamestnancom Spoločnosti v jeho sídle.  Dňom  doručenia oznámenia  sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny kempu, ako i úhrady nákladov, ktoré HA Slávia Prešov o.z. so zmenou rodiča vzniknú.  Za takúto zmenu si účtuje Spoločnosť poplatok        10 Eur.

Storno podmienky

 

Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o  kempe, vrátenie už zaplatenej ceny  a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:

 

– v prípade stornovania 10 a viac kalendárnych dní pred nástupom tvorí storno 25 % z ceny pobytu.

 

– storno do 10 až 2 kalendárne dni pred nástupom predstavuje 50% z ceny pobytu.

 

– v prípade stornovania 2 a menej kalendárnych dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného, resp. iného kempu.

– v prípade stornovania náhradného termínu kempu nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za kemp.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok kempu alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré Spoločnosť nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program kempu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť   povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za kemp  alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny kempu.

O týchto  zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov.

Ochrana osobných údajov

Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti HA Slávia Prešov o.z., IČO: 50601024 , v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa, vek a mobilné telefónne číslo, ktoré poskytol pri registrácii na denný kemp organizovaný HA Slávia Prešov o.z.,  a tiež fotografií a ilustračných videí z denného kempu, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. HA Slávia Prešov o.z.  je oprávnená osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z táborov spracúvať, a to aj pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu HA Slávia Prešov o.z.. a jej aktivít.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti HA Slávia Prešov o.z..

Objednávateľ súčasne týmto v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlasí s tým, aby mu HA Slávia Prešov o.z. sama alebo prostredníctvom poverenej osoby doručovala elektronickú poštu a krátke textové správy a to na účely priameho marketingu a v súvislosti s prezentáciou svojich služieb. Objednávateľ berie na vedomie, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať.

HA Slávia Prešov o.z. sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany HA Slávia Prešov o.z. sú predmetom  práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

Záverečné ustanovenia

V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou,  sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom  platným  v Slovenskej republike.

Rodič podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do kempu organizovaného HA Slávia Prešov o.z. prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.

Tieto podmienky účasti platia od 01.05.2017 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na kemp. Pripomienky, ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z kempu.